Zakres usług

CZYNNOŚCI NOTARIALNEOPŁATY

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przykłady dokonywanych czynności notarialnych:

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI

– umowa sprzedaży, darowizna nieruchomości
– umowa zamiany, zniesienie współwłasności nieruchomości
– umowa dożywocia
– umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu
– umowa deweloperska
– ustanowienie hipoteki, służebności
– umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości
– umowy przedwstępne
– oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu
– protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych
– umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
– pełnomocnictwa w powyższym zakresie

PRAWO HANDLOWE

– umowy, statuty oraz akty założycielskie spółek
– protokoły Zgromadzeń Wspólników, Akcjonariuszy
– protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych
– poświadczenie własnoręczności podpisów przy zbyciu udziałów w spółce
– oświadczenia wspólników o objęciu udziałów lub akcji w spółkach
– umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji
– czynności dokonywane w związku z przekształcenia spółek lub przedsiębiorców

PRAWO SPADKOWE

– testamenty
– otwarcie i ogłoszenie testamentu
– wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu
– przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
– umowy o dział spadku
– umowy zbycia spadku jak i przedmiotów wchodzących w skład spadku
– umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
– akt poświadczenia dziedziczenia
– europejskie poświadczenie spadkowe
– rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
– udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)

PRAWO RODZINNE

– majątkowe umowy małżeńskie
– umowy o podział majątku wspólnego małżonków
– pełnomocnictwa i zgody na dokonanie czynności przez współmałżonka
– zgody na wyrobienie małoletniemu paszportu lub dowodu osobistego
– zgody na wyjazd dziecka za granicę

INNE CZYNNOŚCI

– oświadczenia o poddaniu się egzekucji, co do zapłaty określonych kwot lub co do obowiązku wydania rzeczy
– przyjęcie dokumentów/rzeczy/kwot pieniężnych do depozytu
– protokół stawiennictwa / niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie
– poświadczenie kopii z okazanym oryginałem
– umowa lub statut fundacji, spółdzielni i innych podmiotów
– inne umowy i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem, w oparciu o rodzaj planowanej czynności notarialnej, wartości przedmiotu czynności oraz przewidywany nakład pracy.

Oprócz wynagrodzenia notariusza powiększonego o podatek od towarów i usług możecie Państwo się spodziewać następujących opłat:

– podatek od czynności cywilnoprawnych,

– opłatę sądową,

– podatek od spadków i darowizn,

– opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego.