Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1) informujmy, iż:

Administratorami Pani/Pana danych osobowych (ADO) są notariusz Anna Rokosz-Hajkowicz i notariusz Urszula Rak prowadzące kancelarię notarialną formie spółki prawa cywilnego pod nazwą Kancelaria Notarialna Anna Rokosz-Hajkowicz, Urszula Rak spółka cywilna w Kołobrzegu, adres: 78-100 Kołobrzeg, ulica Emilii Gierczak 38/9, telefon: 94 348 49 23, 509 894 511, 509 894 576; kancelaria@kolobrzegnotariusz.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych nakładanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, w tym osoby, urzędy, organy rządowe i samorządowe, którym notariusz obowiązany jest, na podstawie przepisów szczególnych, przekazywać informacje dotyczące sporządzanych czynności notarialnych, w tym wypisy/odpisy aktów notarialnych i innych dokumentów;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z treścią art. 90 § 1 ustawy Prawo o notariacie, to jest przez okres 10 lat licząc od dnia dokonania czynności notarialnej lub przez okres niezbędny do wygaśnięcia wszelkich roszczeń o charakterze cywilnoprawnym;

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych przy uwzględnieniu art. 17 RODO oraz innych ograniczeń wynikających z tego rozporządzenia;

Do czasu dokonania czynności notarialnej przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym momencie, przy czym nie wywiera to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych osobowych skutkuje niemożliwością dokonania czynności notarialnej;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.